Anja_kangas1-hd-me.jpg

Aloi­ta uusi elä­mä hor­mo­ni­joo­gal­la

Si­nul­le nai­nen, joka ha­luat pa­ran­taa hy­vin­voin­tia­si!

flowers%20in%20rosa2-me.JPG

Pysy ajan ta­sal­la!

 Ti­laa uu­tis­kir­jeem­me, niin kuu­let en­sim­mäis­ten jou­kos­sa tar­jouk­sis­ta ja ta­pah­tu­mis­ta.

anja%20waage-me.JPG

Mik­si hor­mo­ni­joo­ga?

Hor­mo­ni­joo­ga on te­ho­kas me­ne­tel­mä, joka on aut­ta­nut tu­han­sia nai­sia pa­ran­ta­maan elä­män­laa­tua ja hy­vin­voin­tian­sa.


Opi si­nä­kin tämä ai­nut­laa­tui­nen joo­ga­har­joi­tus!


Hor­mo­ni­joo­ga so­pii SI­NUL­LE mi­kä­li: 

 • ha­luat pa­ran­taa omaa ter­veyt­tä, kun­toa ja hy­vin­voin­tia
 • kär­sit vaih­de­vuo­sioi­reis­ta (esim. kuu­mat aal­lot, ha­lut­to­muus, uni­häi­riöt, är­ty­nei­syys) 
 • si­nul­la on pre­men­stru­aa­li­syndroo­ma (PMS) tai voi­mak­kaat ja ki­vu­li­aat kuu­kau­ti­set
 • si­nul­la on hor­mo­ni­pe­räis­tä migree­niä
 • si­nul­la on vai­keuk­sia tul­la ras­kaak­si ja lap­set­to­muu­den syy­nä voi olla hor­mo­nie­pä­ta­sa­pai­no tai PCO eli po­ly­kys­ti­set mu­na­sar­jat
 • kär­sit al­hai­ses­ta nais­hor­mo­ni­ta­sos­ta (mm. estro­gee­nit) ja tar­vit­set hor­mo­ni­kor­vaus­hoi­toa

Kat­so vi­deo!

Pir­jo on jo mon­ta vuot­ta An­jan hor­mo­ni­joo­gan op­pi­las. Hän ker­toi ly­hyes­ti omis­ta ko­ke­muk­sis­ta ja mik­si si­nun­kin kan­nat­taa aloit­taa hor­mo­ni­joo­ga.

flowers%20in%20rosa2-me.JPG

Kurs­si­ku­vaus  


Hor­mo­ni­joo­ga on koko­nais­val­tai­nen har­joi­tus­me­ne­tel­mä, joka ak­ti­voi ke­hon omaa hor­mo­ni­toi­min­taa um­pi­rau­has­sys­tee­min kaut­ta. Me­to­din on ke­hit­tä­nyt bra­si­lia­lai­nen psy­ko­lo­gi Di­nah Rodri­gues noin 20 vuot­ta sit­ten. Hor­mo­ni­joo­ga­te­ra­pia on yh­dis­tel­mä eri­lai­sia joo­ga­tek­nii­koi­ta esim. dy­naa­mis­ta hat­ha­joo­gaa, kun­da­lii­ni­joo­gaa, hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia ja tii­be­ti­läis­tä ener­gia­joo­gaa. 

Näin ol­len tämä dy­naa­mi­nen joo­ga­muo­to ko­hen­taa yleis­tä hy­vin­voin­tia ja elin­voi­mai­suut­ta. Har­joi­tuk­sen tu­lok­set on help­po huo­ma­ta.  Jo muu­ta­man kuu­kau­den sään­nöl­li­nen har­joit­te­lu ta­sa­pai­not­taa hor­mo­ni­tuo­tan­toa ja pa­ran­taa elä­mä­laa­tua vä­hen­tä­mäl­lä esim. PMS- ja vaih­de­vuo­sioi­rei­ta. Hor­mo­ni­joo­ga on hyvä vaih­toeh­to niil­le nai­sil­le, jot­ka ha­lua­vat luon­non­mu­kai­sen hoi­to­ta­van hor­mo­ni­kor­vaus­hoi­to­jen si­jaan. Hor­mo­ni­joo­gas­ta ei syn­ny si­vu­vai­ku­tuk­sia, joi­ta hor­mo­ni­kor­vaus­hoi­dot mo­nes­ti ai­heut­ta­vat. Hor­mo­ni­kor­vaus­hoi­to ei ole este hor­mo­ni­joo­gan har­ras­ta­mi­sel­le.


Hor­mo­ni­joo­ga ei sovi: 

 • ras­kaa­na ole­vil­le nai­sil­le
 • nai­sil­le, joil­la on tai on ol­lut rin­ta­syö­pä
 • vai­keas­ta ja pit­käl­le eden­nees­tä en­do­met­rioo­sias­ta kär­si­vil­le
 • nai­sil­le, joil­la on iso my­oo­ma (yli 5 cm, pie­ni my­oo­ma voi hä­vi­tä kun har­joit­taa hor­mo­ni­joo­gaa)
 • va­ka­vis­ta sy­dä­noi­reis­ta kär­si­vil­le sekä leik­kauk­ses­ta toi­pu­vil­le  

Kurs­sil­la ope­tel­laan Di­nah Rodri­gue­sin al­ku­pe­räi­nen hor­mo­ni­joo­ga­lii­ke­sar­ja, joka si­säl­tää noin 20 eri har­joi­tus­ta. Hor­mo­ni­joo­ga­tun­ti aloi­te­taan läm­mit­te­lyl­lä, jon­ka jäl­keen har­joi­tel­laan var­si­nai­sia lii­ke­sar­jo­ja. Tun­ti lo­pe­te­taan sy­vä­ren­tou­tuk­sel­la. Kurs­sin yh­tey­des­sä teh­dään myös har­joi­tuk­sia, jot­ka aut­ta­vat stres­siin ja union­gel­miin.

Ai­em­paa ko­ke­mus­ta joo­gas­ta ei edel­ly­te­tä. Hor­mo­ni­joo­gaa har­ras­taak­seen ei tar­vit­se vält­tä­mät­tä olla eri­tyi­sen lii­kun­nal­li­nen vaan se so­pii kai­kil­le ikään, pai­noon tmv. kat­so­mat­ta. 

Kurs­sin jäl­keen saat har­joi­tusop­paan, jon­ka avul­la voit jat­kaa har­joi­tuk­sia ko­to­na.

anja%20baum%20relaxed-me.JPG

An­jan KURS­SIT 

LY­HYET KURS­SIT


Hor­mo­ni­joo­ga al­keis­kurs­si (hy­vin­voin­tia nai­sil­le) 

tors­tai­sin klo 20.00-21.00 (17.9.-8.10.) 4x

Hap­py  joo­ga­sa­li, Ku­to­jan­tie 12, Es­poo

Hin­ta 48 € (sis. ope­tus­ma­te­ria­lit ja har­joi­tuso­pas)


PIT­KÄT KURS­SIT

Syys­kau­den viik­ko­kurs­si

maa­nan­tai­sin klo 18.15-19.15

kurs­si al­kaa 31.08. (ei syys­lo­mal­la vk 42) / 15 krt


Hin­ta:  195e  (ka­ve­ri­hin­ta tai äiti-ty­tär­pa­ri yh­teen­sä 350e/pari)


Hap­py  joo­ga­sa­li, Ku­to­jan­tie 12, Es­poo


Kurs­si si­säl­tää ope­tus­ma­te­ri­aa­lia sekä ha­vain­nol­li­sen ku­vi­te­tun har­joi­tusop­paan (noin 25 si­vua)


Syys­kau­den pit­kän kurs­sin pois­sao­lo­ja voi kor­va­ta sa­man kau­den ai­ka­na muil­la Hap­pyn viik­ko­tun­neil­la. 


Kurs­sit pi­de­tään Hap­py-joo­ga­sa­lis­sa Es­poos­sa, jos ei ole mer­kit­ty eri kurs­si­paik­kaa.


Jär­jes­tän kurs­sia ym­pä­ri Suo­mea. Kurs­sit so­pi­vat hy­vin esim. joo­gas­tu­dioil­le, kun­to­kes­kuk­sil­le tai hy­vin­voin­ti­ret­riit­tiin. Myös yk­si­tyi­so­pe­tus­ta tar­jol­la!

Suun­ni­tel­laan yh­des­sä si­nul­le so­pi­va kurs­si­pa­ket­ti! 


Ota yh­teyt­tä: hap­py­lii­kun­ta@gmail.com

Anja-flyinghair1-500px-me.jpg

kuka minä olEn?

Olen Anja Huo­vi­nen - Suo­men en­sim­mäi­nen hor­mo­ni­joo­gan opet­ta­ja. Kä­vin vuon­na 2009 Ber­lii­nis­sä hor­mo­ni­joo­gan pe­rus­ta­neen Di­nah Rodri­gue­sin kou­lu­tuk­ses­sa. Vuon­na 2010 jul­kai­sin yh­des­sä Var­pu Ta­vin kans­sa kir­jan "Hor­mo­ni­har­mo­ni­aa ruo­ka­va­lion ja joo­gan kei­noin". Olen työs­ken­nel­lyt jo yli kym­me­nen vuot­ta eri-ikäis­ten nais­ten kans­sa - nai­sen koko­nais­val­tai­nen hy­vin­voin­ti on lä­hel­lä mi­nun sy­dän­tä­ni.  Hor­mo­ni­joo­gan löy­sin sat­tu­mal­ta ol­les­sa­ni ko­ti­maas­sa­ni Sak­sas­sa lo­mal­la, jol­loin sa­ma­na ke­sä­nä oli Di­nah Rodri­gue­sin hor­mo­ni­joo­gao­pet­ta­ja­kou­lu­tus. Di­nah teki mi­nuun ison vai­ku­tuk­sen. Hän oli sil­loin jo yli 80 -vuo­tias, mut­ta us­ko­mat­to­man nuo­ren nä­köi­nen ja huip­pu­kun­nos­sa ole­va nai­nen. Di­nah täyt­ti vuon­na 2018 jo 92 vuot­ta ja hän opet­taa vie­lä hor­mo­ni­joo­gaa ym­pä­ri maa­il­maa.

Hän on esi­ku­va­ni ja pa­ras esi­merk­ki sii­tä että hä­nen me­ne­tel­män­sä toi­mii!

Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen diplo­mi-in­si­nöö­ri. Esi­kois­lap­sen odo­tusai­ka­na vuon­na 2003 löy­sin joo­gan po­lul­le ja siir­ryin koko­nais­val­tai­ses­ti hy­vin­voin­ti- ja lii­kun­ta-alal­le. 

Kä­vin Suo­men joo­ga­lii­ton pit­kän lin­jan joo­gan­opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sen ja val­mis­tuin 2013 SJL -joo­gan­opet­ta­jak­si. Li­säk­si opis­ke­lin joo­ga­te­ra­pi­aa kan­sain­vä­li­ses­ti ar­vos­te­tus­sa Svast­ha Yoga The­ra­py oh­jel­mas­sa sak­sa­lai­sen ki­rur­gior­to­pe­din Dr. Günt­her Nis­sen joh­dol­la.  

2009 pe­rus­tin oman yri­tyk­sen Hap­py­lii­kun­ta. 

Sain itse joo­gas­ta pal­jon elä­mä­ni­loa ja voi­maa, min­kä ha­luan siir­tää myös op­pi­lail­le­ni :)

ko­ke­muk­sia

hyt-me.png

Hor­mo­ni­joo­ga toi­mi! 

Näyt­te­li­jä Kiti Kok­ko­nen ko­kei­lee hor­mo­ni­joo­gaa. Kat­so YLE aree­nas­sa HEH­KU oh­jel­maa. 

unsplash-c3KZP4azG6g-me

Hor­mo­ni­joo­gal­la ras­kaak­si?

"Kurs­sis­ta jäi it­sel­le­ni tosi voi­ma­na­tu­nut ja in­nos­tu­nut olo."

Lue Ei­ran ko­ke­muk­sia Sim­puk­ka leh­des­sä. 

kunto&terveys%20kuva-me.png

Kau­neut­ta ja ter­veyt­tä hor­mo­ni­joo­gal­la

Lue "Kun­to ja ter­veys"-leh­den ar­tik­ke­li hor­mo­ni­joo­gas­ta ja opi muu­ta­mia har­joi­tuk­sia.

Yh­teys­tie­dot

Anja Huo­vi­nen

tel. +358 0400 854939

e-mail: anja@hor­mo­ni­joo­ga.fi


Hap­py iloi­nen joo­ga­sa­li­si

Ku­to­jan­tie 12

02460 Es­poo

Co­py­right 2020,Anja Huo­vi­nen. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.